Óvodánk programja

Legyen óvodánk olyan hely, ami örömforrás a gyermeknek, a szülőnek, a benne dolgozónak egyaránt, ahol felelősséget kell vállalni a gyermekért, önmagunkért, másokért!

Célunk

Az intézményes nevelés – így az óvoda (másodlagos szocializációs színtér) alapvető feladata a kultúra átadása az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját kultúránk színeivel gazdagodjanak.

Kit akarunk szolgálni?

Elsősorban a gyermeket, minden érte, miatta és vele történik az óvodánkban. Szeretnénk biztosítani a családi nevelés folyamatosságát, a családdal együttműködve.

Tevékenységrendszerünk

Fő feladatunknak tartjuk a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének figyelembe tartásával az egészséges személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását, a tanulási zavarok megelőzését.

Mit szeretnénk elérni?
 • hogy jól tudjanak környezetükkel kommunikálni
 • hogy képesek legyenek helyzetüket felmérni az óvodai csoportban, később a társadalomban
 • hogy megtanulják az egymásra figyelést, együttérzést, egymáshoz alkalmazkodást, az érzelmek feletti kontrollt
 • hogy megtanulják a jó-rossz felismerését, az őszinteséget, az igazmondást a nevelő személyes példáján keresztül
 • rendszeres mozgással kialakítsuk az egészséges életvitel igényét, a testi képességeiket, a fizikai erőnlétüket fejlesszük
 • korukhoz mérten megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek
 • ápolják a hagyományokat, védjék az értékeket, a környezetüket
 • ünnepeinken koruknak megfelelően vegyenek részt
Értékeink

Hiszünk abban, hogy szeretetteljes odafigyeléssel, neveléssel már óvodás korban megtaníthatjuk a szeretet fogalmát, megalapozhatjuk az érzelmi kötődést a társakkal és a felnőttekkel szemben. Olyan módon szervezzük a nevelési feltételeket, hogy lehetővé váljon számukra a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, szociális és értelmi érettség kialakulása. Hinnünk kell a gyermekben és abban, hogy szükség van a munkánkra! Az óvodásgyermek a szépre fogékony és szomjas a tudásra. Az úton, ami a műveltséghez vezet, mi, óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépéseit. Rajtunk áll, hogy megtanul-e járni, tovább megy-e majd az úton egyedül is, hogy művelt felnőtté váljon.

Óvodánk szakmai programja letölthető az alábbi linkről
Bölcsődénk programja

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egyéni ütemben, sajátos módon fejlődnek, a mai értékeket vesztett, rohanó világban is képesek szeretetet adni.

Célunk

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.

Tevékenységrendszerünk

Bölcsődei csoportunk biztosítani tudja 1,5 éves kortól a kisgyermekek napközbeni ellátását, és olyan hiánypótló szolgáltatást kínál a lakosság számára, mely valós igények kielégítését szolgálja.

Alapelveink
 • A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
  A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva, lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságaink kompenzálására, korrigálására.
 • A gyermeki személyiség tiszteletének elve
  A bölcsődei nevelés, gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányú, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.
 • A nevelés és gondozás egységének elve
  A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak: a gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.
 • Az egyéni bánásmód elve
  Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől; ha sajátos nevelési igényű; ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető.
 • A biztonság és a stabilitás elve
  A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerésért, a szokások kialakulását.
 • Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve
  A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembe vétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata.
 • Az egységes nevelő hatások elve
  A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek a gyermek elfogadásában, kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.
Bölcsödénk szakmai programja letölthető az alábbi linkről
Pedagógiai program 2022. Pedagogiai programunk letölthető az alábbi linkről